DIGITAL

Survey of glacial dynamics in Novaya Zemlya using satellite radar interferometry

Publication from Digital

Sharov A., Glazovskiy A.F., Meyer, F.

, 2003

Additional informations: Zeitschrift f?¬?r Gletscherkunde und Glazialgeologie, Band 38, Heft 1, 1-19.