JOANNEUM RESEARCH

Scientific publication

The Biorefinery Fact Sheet – Sustainability Assessment of Energy Driven Biorefineries

Publication from

Dr Gerfried Jungmeier, Stichnothe H., de Bari I., Jørgensen H., van Ree R., de Jong E., Wellisch M., Walsh P., Klembara M., Garnier G.

Copenhagen, Denmark 21st European Biomass Conference, 6/2013