Health

Long term effect of a structured outpatient education programme in IDDM - a 6 year follow-up

Publication from Health

Semlitsch B., Goritschan D., Zapotoczky H., Brunner G.A., Siebenhofer A., Pieber T.

Diabetologia 40 (Suppl 1): A609., 1997