Materials

Wissenschaftliche Publikation

Vollintegrierter Organischer Sensor

Publikation aus Materials

DIin Dr.in Anja Haase, DI Dr. Georg Jakopic, Mag. Dr. Bernhard Lamprecht, Konrad Christian, Köstler Stefan, Kraker Elke

AT Pat. filed, Joanneum Research , 2007

Zusätzliche Informationen: Sensor Technology