Materials

„3D-Solar: Effektiver Lichteinfang in Dünnschicht-Solarzellen“

Publikation aus Materials

B. Lamprecht

Science Brunch Heft 05/2014 (fet^2  future and emerging technologies) , 2014