Materials

Vollintegrierter Organischer Sensor

Publikation aus Materials

Haase Anja, Jakopic Georg, Lamprecht Bernhard, Konrad Christian, Köstler Stefan, Kraker Elke

AT Pat. filed, Joanneum Research , 2007

Zusätzliche Informationen: Sensor Technology